Bukas na liham para kay Ms Ann Charmaine Obedencio

Kamusta?

Nais ko lang tugunan ang mga punto mong ibinigay noong SCE Seminar para sa mga Kandidato noong ika-16 ng Enero, nang tutulan mo ang aking pagpapaliwanag tungkol sa Implementing Rules and Guidelines on the Use of Electronic Election Propaganda o IRG para sa SCE.

Ang tungkuling ito ay iniatas sa akin ng E-code Revision Convention. Naroon ang mga delegado mula sa inyong paritdo, SINAG at Partidio Independiente. Wala namang tumutol sa pagbibigay sa akin ng tungkuling ito dahil sa alam ng mga delegado at mga USCE Commissioners noon na ako ang may karansan at kaalaman tungkol sa bagay na ito.

Dagdag dito, ang tungkuling iniatang sa akin ng E-code Revision Convention, ito ay tungkulin ko bilang miyembro ng Convention na iyon. Hindi bilang isang miyembro ng SENTRO. Kung sa SINAG, PI o iba pa man ito naibigay, wala akong pagtutol na gagawin, sapagkat may tiwala ako sa kung sino mang iyon na gagampanan niya ang tungukuling ito ng patas, objektibo at nang walang kinikilingan dahil ito ay para sa kapakanan nating lahat. Matibay ang paniniwala kong, makinig muna at magsuri sa kilos o sinasabi ng iba bago ito bigyan ng paghuhusga.

Ayon sa iyo, magkakaroon ng pagkiling o “bias” ang aking pagpapalinawag ng IRG dahil sa ako ay miyembro at Secretray-General ng SENTRO. Nangangahulugan, ayon sa iyo, na ang pagiging miyembro ng isang partido ay pagiging “biased” at dahil dito, hindi ako dapat pakinggan o hayaang magpaliwanag. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo kung bakit problemado ang ganitong paniniwala o pangangatwiran.

Una, ang aking gagawing pagpapaliwanag ay nakabatay sa ginawa kong IRG kaya para maging tama ang iniisip mong magiging biased ang pagpapaliwanag ko, kailangan maging biased din ang ginawa kong IRG. Ngunit nabasa mo na ba ang IRG para masabing ito ay biased? Narinig mo na ba ang aking pagpapaliwanag para masabi na ito ay biased?

Pangalawa, magkunwari tayong tama ka, at biased ang gagawin kong pagpapaliwanag, hindi ba ito ay magreresulta sa paglabag ko sa 2008 Revised E-code, na siya namang magreresulta sa pagkadiskwalipika ng aking partido at aming mga kandidato? Sa palagay mo ba ay gagawin ko ang bagay na ito at ipahamak ang sarili kong partido?

Ikatlo, muli tayong magkunwari na tama ka, hahayaan kaya akong magpaliwanag ng SCE kung alam nilang may lalabagin akong probisyon ng 2008 Revised E-code? Muli, tandaan mong sinabi ng SCE na kaya ako ang magpapaliwanag ng IRG ay sa dahilang ako ang naatasang gumawa nito, hindi dahil sa simpleng dahilan na ako ay miyembro ng SENTRO o ng kahit ano pang partido.

Ang punto ay ganito, hindi como miyembro ng isang partido ang isang tao ay awtomatikong “biased” o may kinikilingan ito. Ang simpleng pagiging miyembro sa isang partido ay katayuan o status, at hindi ipinagbabawal sa mga batas ang ano mang katayuan o status ng isang indibidwal, kahit maging ano pa man ito, dahil lalabas na ito ay diskriminasyon at paglabag sa mga karapatang pangtao, politikal at sibil ng isang indibidwal.

Ang isang tao ay masasabing may kinikilingan o “biased” batay sa mga ikinikilos at sinasabi nito at hindi batay sa kanyang katayuan o status. Allow me to share, for your information and education, a principle that is followed by our legal system; “that it is the act that is punishable rather than the status or condition of a person.

Dahil kapag nagkunwari tayong tama ka, at biased ako dahil sa miyembro ako ng SENTRO, nangangahulugan na biased ka din, sapagkat miyembro ka ng SINAG political party. At dahil biased ka, lalabagin mo ang Section 12 ng 2008 USC Constitution na nagbabawal sa pagiging biased o partisan ng mga student council officers. Samakatuwid, lahat ng mga nakaupong student council officers tulad mo na may kinabibilangang partido ay pwedeng ma-impeach.

Pero buti na lang ay nagkukunwari tayo na tama ka.

Ipinababatid ko sa iyo ang mga bagay na ito sa dahilang hindi ko basta matatanggap na hadlangan mo ako sa pagganap sa aking opisyal na natitirang tungkulin bilang miyembro ng E-code Revision Convention lalo’t higit ang pagtutol ay nakabase sa mga kaisipan at pangangatwirang baluktot at mali.

My apologies if these words come as too strong for you, but I cannot simply stand hearing arguments that are full of fallacies and devoid of sound reason and judgement, most especially when they are directed against me.

Umaasa ako na malinawanagan ang isip ng nating lahat tungkol sa usaping ito. Salamat sa pagkakataon at oras na ilalaan mo sa liham kong ito at dalangin ko ang iyong kaligtasan at kaginhawaan.

Lubos na gumagalang,

Julius Rocas
Secretary-General
SENTRO Political Party

One Reply to “Bukas na liham para kay Ms Ann Charmaine Obedencio”

 1. Ha…akala ko bro kung ano ang ibig sabihin ng bukas liham, una akalo ko ay may liham kang natanggap na hindi na nakaselyo, LOL.

  Punta tayo sa mga binahagi mo. Wala akong masabi kundi, nararapat at tuwid ang iyong mga pangangatwiran. Nakakatawa, pero kung ang dahilan lamang upang hindi ka o ang sinoman ay pakinggan ay dahil sa ikaw ay isang myembro ng isang partido, ito ay nagsasaad lamang ng wala nang dapat pag-usapan: walang sino man ang may karapatang magsalita, at walang sino man ang may karapatang pakinggan, ikaw o siya dahil ang ibig sabihin ang lahat ng mga tao na naroroon sa pagtitipon o sa anumang pagtitipon at organisasyon ay may mga kinikilingan.

  Aba eh, estudyante pa lang ang mga eneng at totoy ay parang mga politiko na rin sa kongreso kung mangatwiran…ahahaha. Nakakalungkot. Ito ay pagpapatunay lamang na mas nananaig ang pamumulitika kaysa pangkalahatang kapakanan ng mga mag-aaral na dapat ay pinaglilingkuran. Kaya ganun na rin lang siguro ang kalagayan ng ating bansa sa pangmalawakang pananaw dahil sa mula sa mga maliliit na lupon ay ganito na rin ang tindi ng pamumulitika na hindi lamang malamang nangyayari sa kinabibilangan mong organisasyon kundi maski saan mang pamantasan.

  Fallacious, illogical, unreasonable and obviously a by-product maybe of a knee-jerk reaction just to discredit someone without any obvious material and substantial merit and proof on the arguments raised.

  All of us have biases it is given; but what makes our humanity and our human capacity nobler than anything else around is our capacity to put aside and suspend our biases for things greater than ourselves, or to causes that will benefit the majority as called by our mandate to serve.

  Tawagan mo post office bro, at paselyohan mo ang iyong liham, para maging saradong liham na LOL! šŸ˜€

Leave a Reply